تبادلۂ خیال ويکی شيعه:لازم صفحات

ویکی شیعہ سے
یہاں جائیں: رہنمائی، تلاش کریں

موضوعات پیشنہادی

شعرا

شخصیت ھای شبہ قارہ کہ اردو مدخل داشتہ باشند مانند:

کہ بزرگ ترین شاعران زبان و ادب اردو در تمام قرن ھا ھستند و نابغہ فکری و شعری داشتند ۔۔۔۔--E.musavi (تبادلۂ خیال) 12:18, 11 اپريل 2018 (UTC)

علما

دو تا از شخصیت ھای بیسار برجستہ و بزرگ شبہ قارہ برای مدخل فارسی معرفی می شوند: ...--E.musavi (تبادلۂ خیال) 10:46, 15 اپريل 2018 (UTC)

حوزہ ہای علمیہ

  • جامعۃ المنتظر (لاہور)
  • جامعۃ الکوثر (اسلام آباد)
  • جامعۃ المصطفٰے (لاہور)
  • جامعہ الحجت (اسلام آباد)

احزاب سیاسی و مذہبی